1. Allmänna bestämmelser

1.1. Denna integritetspolicy reglerar principerna för insamling, behandling och lagring av personuppgifter. Personuppgifter behandlas och lagras av Top Textile OÜ, som är personuppgiftsansvarig (nedan kallad personuppgiftsansvarig).

1.2. I denna integritetspolicy avser en registrerad kunden eller annan fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

1.3. I denna integritetspolicy avser en kund alla som köper varor eller tjänster på den registeransvariges webbplats.

1.4. Den personuppgiftsansvarige följer de principer för personuppgiftsbehandling som finns i lagstiftningen och behandlar bland annat personuppgifter på ett lagligt, rättvist och säkert sätt. Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att intyga att personuppgifter har behandlats i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.

2. Insamling, behandling och lagring av personuppgifter

2.1. De personuppgifter som samlats in, behandlas och lagras av den personuppgiftsansvarige har samlats in elektroniskt, huvudsakligen via webbplatsen och e-post.

2.2. Genom att dela sina personuppgifter ger den registrerade den personuppgiftsansvarige rätten att samla in, ordna, använda och administrera, för det ändamål som definieras i integritetspolicyn, de personuppgifter som den registrerade delar med den registeransvarige antingen direkt eller indirekt vid köp av varor eller tjänster på webbplatsen.

2.3. Den registrerade är ansvarig för riktigheten, riktigheten och integriteten hos de uppgifter som lämnas in av dem. Inlämning av medvetet falsk information betraktas som ett brott mot integritetspolicyn. Den registrerade är skyldig att omedelbart underrätta den personuppgiftsansvarige om eventuella ändringar i inlämnade uppgifter.

2.4. Den personuppgiftsansvarige är inte ansvarig för någon skada eller förlust som orsakas den registrerade eller tredje part till följd av att den registrerade lämnar in falska uppgifter.

3. Behandling av kunders personuppgifter

3.1. Den personuppgiftsansvarige kan behandla följande personuppgifter om den registrerade:

3.1.1. Förnamn och efternamn;

3.1.2. Födelsedatum;

3.1.3. Telefonnummer;

3.1.4. E-postadress;

3.1.5. Leveransadress;

3.1.7. Betalkortsuppgifter;

3.2. Utöver det föregående har den personuppgiftsansvarige rätt att samla in uppgifter om kunden som finns tillgängliga i offentliga register.

3.3. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgiftspunkter (a), (b), (c) och (f) i artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen:

(a) den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;

(b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

(c) Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som den registeransvarige är föremål för;

f) Behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part, utom när sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, i synnerhet där den registrerade är ett barn.

3.4. Behandling av personuppgifter i enlighet med syftet med behandlingen:

3.4.1. Syfte med behandlingen – säkerhet och säkerhet
Den maximala lagringstiden för personuppgifter – enligt de villkor som anges i lag

3.4.2. Syfte med handläggning – handläggning av beställningar
Maximal lagringstid av personuppgifter – 40 dagar.

3.4.3. Syfte med bearbetningen – säkerställa att nätbutikstjänster fungerar
Maximal lagringstid av personuppgifter – 2 månader

3.4.4. Syfte med bearbetningen – kundhantering
Maximal lagringstid av personuppgifter – 2 månader

3.4.5. Syfte med behandlingen – finansiell verksamhet, redovisning
Maximal lagringstid av personuppgifter – enligt de villkor som anges i lag

3.4.6. Syfte med bearbetningen – marknadsföring. Maximal lagringstid av personuppgifter – 1 år
3.5. Den personuppgiftsansvarige har rätt att dela personliga uppgifter om kunder med tredje part såsom processorer, revisorer, transport- och budföretag, företag som tillhandahåller överföringstjänster. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige överför de personuppgifter som är nödvändiga för att göra betalningar till processorn, Stripe and Maksekeskus AS. Den registeransvarige överför de personuppgifter som är nödvändiga för leverans av varor till Itella Estonia OÜ, DPD Eesti AS, AS Eesti Post.

3.6. Den personuppgiftsansvarige behandlar och lagrar personuppgifter om den registrerade som genomför de organisatoriska och tekniska åtgärderna för att säkerställa att personuppgifterna skyddas mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande och all annan olaglig behandling.

3.7. Den personuppgiftsansvarige lagrar uppgifterna om de registrerade beroende på syftet med behandlingen, dock inte längre än i 2 år.

4. Den registrerades rättigheter

4.1. Den registrerade har rätt att få tillgång till och granska sina personuppgifter.

4.2. Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter.

4.3. Den registrerade har rätt att ändra eller rätta felaktiga uppgifter.

4.4. Om den personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades personuppgifter baserat på det samtycke som denne har beviljat, har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

4.5. För att utöva sina rättigheter kan den registrerade kontakta nätbutikens kundsupport på sonja@mirteldesign.com

4.6. För att skydda sina rättigheter kan den registrerade lämna in ett klagomål till Dataskyddsinspektionen.

5. Slutbestämmelser

5.1. Dessa dataskyddsvillkor har utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen om skydd av personuppgifter i Republiken Estland och lagstiftningen i Republiken Estland och Europeiska unionen.

5.2. Den personuppgiftsansvarige har rätt att ändra dataskyddsvillkoren helt eller delvis genom att meddela de registrerade om ändringarna via mirteldesign.com.

6. Loggfiler

6.1. Mirtel Design följer en standardprocedur för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och en del av värdtjänsternas analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP)-adresser, webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/utgångssidor och möjligen antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

7. Våra annonspartners

7.2. Vissa annonsörer på vår webbplats kan använda cookies och webbsignaler. Våra annonspartners listas nedan. Var och en av våra annonspartners har sin egen integritetspolicy för sina policyer för användardata. För enklare åtkomst länkade vi till deras sekretesspolicyer nedan.

  • Partnerannonser

https://www.partner-ads.com/dk/persondatapolitik.php

  • Facebook

https://www.facebook.com/policies/ads/

  • Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Du kan konsultera den här listan för att hitta sekretesspolicyn för var och en av Mirtel Designs reklampartner.

Tredjeparts annonsservrar eller annonsnätverk använder teknik som cookies, JavaScript eller Web Beacons som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Mirtel Design, som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa annonsinnehållet som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att Mirtel Design inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Mirtel Designs integritetspolicy gäller inte andra annonsörer eller webbplatser. Därför råder vi dig att konsultera respektive sekretesspolicy för dessa tredjepartsannonsservrar för mer detaljerad information. Det kan innehålla deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. För att få mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare, kan den hittas på webbläsarens respektive webbplatser.

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår integritetspolicy och samtycker till dess villkor.