1. Yleiset määräykset

1.1. Tässä tietosuojakäytännössä säännellään henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja käsittelee ja säilyttää Top Textile OÜ, joka on henkilötietojen rekisterinpitäjä (jäljempänä rekisterinpitäjä).

1.2. Tässä tietosuojaselosteessa rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa tavaroita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisella, oikeudenmukaisella ja turvallisella tavalla. Rekisterinpitäjä voi vakuuttaa, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön säännösten mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot on kerätty sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

2.2. Jakamalla henkilötietonsa rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida tietosuojaselosteessa määriteltyä tarkoitusta varten henkilötietoja, jotka rekisteröity jakaa rekisterinpitäjän kanssa joko suoraan tai välillisesti ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolla.

2.3. Rekisteröity vastaa toimittamiensa tietojen tarkkuudesta, oikeellisuudesta ja eheydestä. Tietoisesti väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojaselosteen rikkomiseksi. Rekisteröidyn on ilmoitettava välittömästi rekisterinpitäjälle kaikista toimitettujen tietojen muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, joita rekisteröidylle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu siitä, että rekisteröity on toimittanut vääriä tietoja.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä mainittujen lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan (a), (b), a, b, c ja f alakohdat:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai jotta rekisteröidyn pyynnöstä voidaan toteuttaa toimenpiteitä ennen sopimuksen tekemistä;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, syrjäyttävät nämä edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 40 päivää.

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palvelujen toiminnan varmistaminen
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 2 kuukautta.

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 2 kuukautta.

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 1 vuosi.
3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten käsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiripalveluyrityksille, siirtopalveluja tarjoaville yrityksille. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot käsittelijälle, Stripe ja Maksekeskus AS:lle. Rekisterinpitäjä toimittaa tavaroiden toimittamiseen tarvittavat henkilötiedot Itella Estonia OÜ:lle, DPD Eesti AS:lle ja AS Eesti Postille.

3.6. Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja toteuttamalla organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötiedot on suojattu vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 2 vuotta.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tutkia niitä.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeu

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. 4.5. Rekisteröity voi oikeuksiensa käyttämiseksi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa sonja@mirteldesign.com.

4.6. Suojellakseen oikeuksiaan rekisteröity voi tehdä valitu

5. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, Viron tasavallan henkilötietolain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille mirteldesign.com-sivuston kautta.

6. Lokitiedostot

6.1. Mirtel Design noudattaa vakiomenettelyä lokitiedostojen käytössä. Nämä tiedostot kirjaavat kävijät, kun he vierailevat verkkosivustoilla. Kaikki hosting-yritykset tekevät näin, ja se on osa hosting-palveluiden analytiikkaa. Lokitiedostojen keräämiin tietoihin kuuluvat IP-osoitteet, selaimen tyyppi, Internet-palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikaleima, viittaavat/poistuvat sivut ja mahdollisesti klikkausten määrä. Näitä tietoja ei yhdistetä mihinkään henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin. Tietojen tarkoituksena on analysoida suuntauksia, hallinnoida sivustoa, seurata käyttäjien liikkumista sivustolla ja kerätä demografisia tietoja.

7. Our advertising partners

7.2. Some of advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has their own Privacy Policy for their policies on user data. Evästekäytäntö

  • Partner Ads

https://www.partner-ads.com/dk/persondatapolitik.php

  • Facebook

https://www.facebook.com/policies/ads/

  • Google

https://policies.google.com/technologies/ads

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Mirtel Design.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Mirtel Design, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Mirtel Design has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Mirtel Design’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its Terms and Conditions.